Szkolenia Kierowców Zawodowych

Obsługa tachografów cyfrowych

Cel szkolenia:

Przedstawienie zasad prawidłowej obsługi tachografów cyfrowych, postępowania z dokumentacją dotyczącą czasu pracy kierowców, zastosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców. Studium przypadków występujących w praktyce zawodowej.


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób, posiadających świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, które ubiegają się o jego przedłużenie. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, uprawniające do przystąpienia do egzaminu, którego termin i miejsce wyznacza Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Pozytywne zaliczenie egzaminu oznacza uzyskanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.


Program szkolenia:

1. Przepisy obowiązującego prawa: rozporządzenia unijne, umowa AETR, wyłączenia na terenie RP.
2. Omówienie podstawowych pojęć zawartych w przepisach krajowych oraz międzynarodowych:

 • doba, tydzień, odpoczynek
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
 • przerwy w prowadzeniu pojazdu
 • odpoczynek dzienny, tygodniowy

3. Użytkowanie tachografów cyfrowych:

 • funkcjonowanie systemu tachografów cyfrowych
 • zasady obsługi urządzeń rejestrujących
 • odczyt danych i ich interpretacja
 • obowiązki kierowcy, przedsiębiorcy, kontrolującego
 • archiwizacja danych pobieranych z urządzeń i kart kierowców

4. Obowiązki związane z wypełnianiem zaświadczeń
5. Sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących czas jazdy:

 • odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • odpowiedzialność kierowcy

6. Studium przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich analiza)


Zaświadczenie:

Po szkoleniu kursant dostaje certyfikat poświadczający jego ukończenie.


Cena: 150 zł