Kursy instruktorów nauki jazdy

Warsztaty instruktorskie


Informacje ogólne:

Instruktor oraz wykładowca zobowiązany jest do 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach. „Super OSK” organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według określonego programu, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.


Organizacja zajęć:

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.


Program szkolenia:

Część teoretyczna – wykłady (10 godzin)

1.uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

 • psychologia – 1h
 • metodyka nauczania – 1h
 • prawo ruchu drogowego – 1h
 • technika kierowania i obsługi pojazdu – 1h
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1h
 • zasady prowadzenia ośrodka – 1h

 

2.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kie­rowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;

3.omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.

 

Część praktyczna (4 godziny)

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan­dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha­rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.

Kadra:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
 • instruktorów nauki jazdy
 • psychologa
 • pedagoga

 


Koszt:

200 zł

Po zakończeniu warsztatów instruktor otrzymuje zaświadczenie.