Szkolenia Kierowców Zawodowych

Czas pracy kierowców

Cel szkolenia:

Przygotowanie pracowników firm transportowych do stosowania przepisów regulujących czas pracy kierowców, czas prowadzenia pojazdów i wymaganych przerw i odpoczynku, stosowania przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także umów i rozporządzeń międzynarodowych /Umowa AETR, Rozp.WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821/.
Z końcem czerwca 2010r. weszła w życie zmiana do ustawy o czasie pracy kierowców. Dotyczy ona pracy w porze nocnej i wprowadza nowe obostrzenia podczas planowania przerw i rozliczania czasu pracy. Nowe regulacje utrudnią i tak już skomplikowane zasady ewidencjonowania i rozliczania pracy kierowców – dlatego celem jest ułatwienie rozliczania czasu pracy kierowców. Dodatkowo PIP oraz ITD zapowiadają ponad 4-krotne zwiększenie kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe. Za wykryte błędy w stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 odpowiedzialność ponosi nie tylko kierowca, ale może głównie przedsiębiorca lub specjalista ds. transportu, który powinien prawidłowo stosować przepisy i kontrolować kierowców.


Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających firmami transportowymi i spedycyjnymi, przewoźników, a także do specjalistów ds. transportu i spedytorów w firmach produkcyjnych oraz realizujących przewozy na potrzeby własne.
Istnieje możliwość dostosowania tematu szkolenia pod kątem szkolenia kierowców w ramach ich doskonalenia zawodowego. Oferta na szkolenie kierowców, która byłaby przygotowywana specjalnie dla Państwa firmy – obejmowała będzie dodatkowo: rozwiązywanie problemów z obsługą tachografów, pozyskanie wiedzy na temat dokumentów – które powinny zostać przedstawione służbom kontrolnym.


Czas trwania szkolenia:

Program szkolenia:

Przepisy obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, wyłączenia na terenie RP.
Omówienie podstawowych pojęć zawartych w przepisach krajowych oraz międzynarodowych:

 • doba, tydzień, odpoczynek,
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy,
 • przerwy w prowadzeniu pojazdu, odpoczynek dzienny, tygodniowy.

 

Zbieranie danych na temat czasu pracy kierowców:

 • tachografy analogowe i ich obsługa,
 • stosowanie wykresówek.

 

Tachografy cyfrowe – ich zastosowanie:

 • przepisy obowiązujące w systemie tachografów cyfrowych,
 • obsługa urządzeń rejestrujących,
 • kierowca, przedsiębiorca, kontrolujący – prawa i obowiązki,
 • archiwizacja danych pobieranych z urządzeń.

 

Zaświadczenia i inne dokumenty określone w przepisach regulujących czas pracy kierowców.
Kary nakładane w przypadku stwierdzenia przez służby kontrolne naruszeń norm czasu jazdy, postoju oraz stosowania urządzeń

 • rejestrujących czas jazdy:
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy,
 • odpowiedzialność kierowcy.

 

Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej transportu drogowego.
Analiza przypadków (sytuacje występujące w praktyce, ich studium).


Cena: 150 zł 


Podstawa prawna:

Umowa AETR, Rozp. WE 561/2006, ustawa o czasie pracy kierowców, Rozp. EWG 3821