Aktualności

Zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez kierowców zawodowych!

 

Od kwietnia 2022 roku będą obowiązywać nowe zasady odnośnie uzyskania oraz odnowienia uprawnień kierowcy zawodowego.

Co przewiduje projekt ustawy?

Osoba zamierzająca wykonywać lub wykonująca przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, aby rozpocząć szkolenie będzie musiała:

  1. Uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  2. Uzyskać z właściwego terytorialnie Wydziału Komunikacji profil kierowcy zawodowego (PKZ)

Ośrodek szkolenia, organizujący kursy nieprzerwanie od co najmniej 3 lat, będzie mógł prowadzić część zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Ośrodek prowadzący szkolenie w formie nauczania na odległość będzie zobowiązany przeprowadzić pozostałe zajęcia w formie stacjonarnej przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury, zgłoszonej do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Test kwalifikacyjny będzie przeprowadzany w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie pytań zawartych w katalogu pytań testowych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Egzamin będzie przeprowadzony:
1) w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej;
2) z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

Wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej nastąpi poprzez wprowadzenie informacji o jego wydaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po złożeniu testu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym lub po ukończeniu  wymaganych zajęć w ramach szkolenia okresowego.

W przypadku naruszeń Wojewoda będzie cofać świadectwo kwalifikacji zawodowej!

Nowy dokument – Karta kwalifikacji kierowcy

Każdy starosta będzie wydawać kartę kwalifikacji kierowcy i dokonywać w tej karcie wpis potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji albo ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne prawo jazdy, ale nie spełnia warunku do wydania polskiego prawa jazdy.

Kursy reedukacyjne na prawo jazdy

W projekcie wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu.

Kierowca zawodowy instruktorem nauki jazdy kategorii C i D

Obecnie warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E oraz D i D+E jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii co najmniej przez rok oraz co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B. Projekt przewiduje możliwość uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy dla kategorii C lub C+E oraz D lub D+E bez konieczności wykazania doświadczenia w szkoleniu osób ubiegających się prawo jazdy kategorii B. Dla kategorii C lub C+E konieczne będzie posiadanie udokumentowanego co najmniej 10-letniego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy tych kategorii. W przypadku kategorii D lub D+E warunkiem uzyskania uprawnienia instruktora nauki jazdy będzie posiadanie co najmniej 10-letniego udokumentowanego doświadczenia w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego wymagane jest posiadania prawa jazdy tych kategorii.